بایگانی برچسب ها: متعلمین

آداب معلمین و متعلمین از نگاه امام غزالی

امام محمد غزالی اندیشه های خود در زمینه چگونگی آداب معلمین و متعلمین را در کتابی در باب اخلاق و تحت عنوان بدایه الهدایه (آغاز راه هدایت) به رشته تحریر در آورده است. از نظر وی یک معلم (عالم-استاد) که در درون یک نظام آموزشی جای دارد باید از ویژگی های ذیل برخوردار باشد: ۱- […]