اندرز هاى سودمند براى جوانان

جوان


نوشته: امام شهید حسن البنا
ترجمه: عبدالخالق احسان

اى جوان متدین!

۱_ روزانه تلاوت قراّن داشته باش که حداقل از یک جزء کم نباشد و کوشش نما تا قراّن کریم را در هر ماه ختم کنى و در مدت کمتر از سه روز ختم نکن.

۲_ قراّن کریم راخوب تلاوت نموده و بان گوش نیز فراده و در معانى اّن تدبر و تفکر نما, سیره گهربار رهبر بشریت و تاریخ زندگى علماء و بندگان پیش را در حد توان خود مطالعه کن و احادیث پیغمبر صلى الله علیه وسلم را زیاد بخوان و حد اقل چهل حدیث را حفظ کن.

و چهل حدیث امام نووى و کتابى در اصول عقاید و کتابى پیرامون احکام شرعى به طور درسى بخوان.

۳_ به اّشنایى امور عمومى صحى کوشش نموده تا بعضى از امراض عادى و سهل العلاج را مداوا کنیده, به اسباب قوه و نیروى چشمانى اهتمام ورزید و از افزایش مرض جلوگیرى نمائید.

۴_ از اسراف خوددارى کنید گرچه در اّشامیدن گلاس شیر و چاى یا مانند اّن از نوشیدنى ها باشد لذا اّنرا بدون ضرورت نیاشامید و از دخانیات به طور قطع خود را باز دارید.

۵_ به نظافت و پاکیزگى در مسکن, لباس, طعام, جسد و محل کار عنایت خاصى مبذول نما زیرا که بناى اسلام بر پاکیزگى استوار است.

۶_ همیشه راستگو باش و هرگز دروغ مگو.

۷_ به تعهد خود وفا کن و در هیچ شرایطى وعده خلافى منما.

۸_ شجاع باش و بهترین شجاعت و مردانگى اظهار حق, پوشیدن اسرار, اعتراف به خطا, عدالت حتى در مورد خود و کنترول خود را در وقت غضب میباشد.

۹_ با وقار بوده و همیشه در امور جدى باش و وقار و بزرگوارى تورا از مزاح خوب و لبخند شیرین باز ندارد.

۱۰_ حیاء زیاد و فهم دقیق داشته باش و به زودى در مقابل نیکى و بدى متأثر شو, تا به احساس اولى خرسند وبه احساس دومى ناراحت شوى, فروتن و متواضع باش اما بدون ذلت و زبونى و چنان مرتبه را خواهان شو که بان بتوان برسى.

۱۱_ دادگستر بوده و در تمام امور حکم عادلانه نما, غضب نیکى ها را از یادت نبرد, از خطاهاى خود غفلت نورز, خصومت و برخورد با کسى ترا از اعمال فضایل باز ندارد و دایم سخن حق بگو ولو که بضرر خودت یا خویشاوندان و اقاربت باشد.

۱۲_ همیشه با طراوت بوده و در خدمات عمومى تمرین نما و در پى نیکبختى و سرور باش و در حد توان خود بدیگران همیارى نموده, مریضى را عیادت, محتاج را کمک, ضعیف را مساعدت و مصیبت دیده را غم شریکى کن و دایم در اجراى امور خیر سبقت جو.

۱۳_ قلب مهربان داشته, کریم, سخاوتمند, و گذشت کننده باش, و با انسان و حیوان نرمى نما, با تمام مردم معامله خوب و سلوک حسن داشته و اّداب اجتماعى اسلام را مراعات کن, به خوردان شفقت وبه بزرگان احترام نموده و مجلس را وسعت ده, تجسس و غیبت مکن و در وقت وارد شدن در جمعى و در وقت بیرون شدن اجازه نموده.

۱۴- خواندن و نوشتن خوب بیاموز و کتاب هاى اسلامى از موْلفین محقق را زیاد مطالعه کن و براى خود یک کتابخانه هر چند خورد باشد بساز و در علم و فن خود تخصص حاصل نما اگر از اهل اختصصاص هستى, به امور اسلامى طورى اهتمام ورز تا موافق مقتضیات اندیشه اسلامى حکم نموده بتوانى.
۱۵_ اعمال اقتصادى را انجام ده هرچند, غنى باشى, در اجراى امور اّزادانه کار کن گرچه ضعیف, ناتوان باشى و خودت را بکارهاى ضرورى مشغول ساز هرچند سویه علمى تان بلند باشد.

۱۶_ بر وظایف حکومت هیچ حریص نباش و وظیفه حکومتى را تنگترین دروازه هاى روزى حساب نما و اما اگر اّن وظیفه برایت اّماده شد بدور نینداز و از اّن شانه خالى نکن مگر اینکه با و جایب دعوت وارشاد در تعارض تام قرار داشته باشد.

۱۷_ در اداء وظیفه ات از حیث توجه و عنایت بى پایان, حفظ و نگهداشت و عده هایت وعدم غش و نیرنگ بسیار حریص باش.

۱۸_ حق خود را به نیکى تقاضا نموده و حقوق مردم را کامل و بدون نقصان و پیش از درخواست اّن و بدون تأخیر اداکن.

۱۹_ از قمار بتمام انواع اّن دورى جوئید, هر مقصدی که در وراى اّن باشد و از وسایل کسب حرام پرهیز کن هر چند فائده زیادى را ببار اّورد.

۲۰_ از ربا در تمام معاملات دورى جو و مبادلات خود را کاملاً از ربا (سود) پاک نما.

۲۱_ ثروت عمومى اسلامى را به پیشبرد برنامه هاى اقتصادى اسلامى استخدام کن و به کسب و کار تلاش نموده و در اّمد خود را به هیچ وجه بدست غیر مسلمان قرار مده و هرچه می خورید و می پوشید از تولیدات کشور اسلامى خود استفاده نمائید.

۲۲_ در امور دعوت به استخدام مال اندک خود شرکت کن و زکات واجب را اداء نموده و حق معلومى را براى گدا و محروم تعین کن هر چند از نگاه ثروت ضعیف باشى.

۲۳_ در خانه چیزى از ثروت خود را ذخیره نما هرچند کم باشد و اگر هیچ ثروت نداشتى در کسب فضایل و کمالیات کوشش کن.

۲۴_ در حد توانایى خود رسوم اسلامى را احیاء و رسوم جاهلى را نابود ساز البته باید در تمام شئون زندگى عملى شود از جمله احیاء السلام علیکم, زبان عربى, تاریخ اسلام, فرهنگ اسلامى, و درحالت استراحت, خوردن, نوشیدن, از جاى اّمدن, بجاى رفتن, غم و مصیبت و سرور خرسندى وغیره باید در فکر احیاء ادات اسلامى باشى و در هم اّنچه ذکر شد در جستجوى احادیث بشتاب.

۲۵_ با همه محاکم, قضات, روزنامه ها, گروه ها, احزاب و مکاتب و هئیت هاى غیر اسلامى و اّنانی که با اندیشه اسلامیت مقابله می کند قطع رابطه کن.

۲۶_ همیشه خداوند را مراقب خود دانسته و اّخرت را یاد اّور شو و به سفر اّخرت اّماده گى داشته باش و مراحل رسیدن به رضایت خداوند به پیما و بسوى خداوند به واسطه عبادات نفلیه مانندى تهجد و سه روز روزه هر ماه تقرب جو و ذکر خداوند رابه دل و زبان خود مداوم داشته و دعا کن و از خدا بخواه.

۲۷_ خود را نیک و پاک ساخته و اکثر اوقات را با وضو سپرى کن.

۲۸_نماز را صحیح بخوان و به اداء نماز در اوقات اّن مواظبت نموده و در حد امکان به حضور در مساجد و جماعت ها حریص باش.

۲۹_ ماه رمضان را روزه دار و اگر توانایى مصارف حج را دارى حج خانه خدا برو.

۳۰_ دایم نیت جهاد رابه دل داشته و شهادت را دوست بدار و در راه جهاد و شهادت در حد توان خود اّماده گى بگیر.

۳۱_ همیشه توبه و استغفار نما و از گناهان صغیره اجتناب کن چه رسد بگناهان کبیره وقبل از خواب لحظه فکر کن و اّنچه تا شب انجام داده اى محاسبه کن, در نگهداشت وقت حریص باش چرا که وقت زندگى است و حتى یک جزء از وقت را بى فائده ضایع نکن و از شبهات پرهیز نما.

۳۲_ بر نفس خود جهاد شدید براه انداز تا رهبرى باّن برایت اّسان شود و نگاه خود را کوتاه کن و جنبه عاطفى خود را در کنترول قرار بده و در مقابل کششهاى غریزه نفسانى مقاومت نما و همیشه نفس خود را بطرف حلال و پاکیزگى سوق بده.

۳۳_ از شراب و هر مست کننده و سست کنندهء با تمام انواع و القاب اّن بطور قطع اجتناب نما.

۳۴_ از رفیقان و دوستان بدوفاسد و از جاهاى معصیت و ناهجارى دورى جوئید.

۳۵_ بجا هاى لهو و بیهوده نزدیک مشو و بضد اّنها مبارزه ن و مظاهر ریاء و تکبر را به تمام معنا از خود دور ساز.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *