تاریخ و بزرگانکودکان ونوجوانانهمه کتب

زندگى نامه امام بخارى(رحمه الله )

 

نگرشى در زندگانى امام بخارى رحمه الله تعالى

ىکى از الطاف خداوند بر بندگانش، اىن بوده که بوسىله ى پىامبران علىهم السلام  و بوسىله کتب آسمانى، زمىنه ى تفکر و اندىشىدن و تحقق را براى مردم فراهم نموده است.

اسلام ملتهاى مختلف را بر انگىخت و به آنان انگىزه ى تحرک و شور و شوق ارزانى فرمود. به طورى که در مدت زمانى کوتاه از مىان مردم عادى ، بزرگترىن شخصىتهاى محقق و دانشمند، برانگىخته شد که تلاش و کوشش بىدرىغ آنان، در مىان توده هاى مردم در طى سالىان متمادى پاىدار و ماندگار باقى مانده و پاىدار خواهد ماند.

تلاش و کوشش مسلمانان در بخشهاى مختلف علمى، که با طلوع خورشىد رسالت حضرت محمد صلى الله علىه و آله و سلم  آغاز شد، در طى قرنهاى اول و دوم و سوم هجرى به ثمر نشست، و محققان اسلامى در بخشهاى مختلف تفسىر، حدىث، فقه، کلام و . . . از خود آثار گرانبهاىى را به ىادگار گذاشتند، و بدىنسان راه تعالى و عزت را براى بشرىت همواره ساختند.

حضرت امام محمد بن اسماعىل بخارى رحمه الله تعالى، ىکى از بزرگترىن شخصىت هاى علمى تارىخ جهان است، که در پرتو اسلام و قرآن و سنت به چنان مقام علمى والاىى دست ىافته است.

بدون تردىد او ىکى از معجزات اسلام است، که در صحنه زندگى اجتماعى و علمى پدىدار گرده است.

کتاب زندگى نامه امام بخارى که توسط برادر ارجمند آقاى محمد صدىق دهوارى ترجمه گردىده، خوانندگان را با شىوه زندگانى اىن انسان بزرگ و الگوى نىک آشنا خواهد کرد. اما نکاتى را در اىن مقدمه لازم مى دانم ىادآورى نماىم تا انشاءالله. . . زمىنه ى ارتباط نسل جوان حاضر با گذشته ى پر افتخار برقرار گردد ،اما نکات مورد تذکر بشرح ذىل است:

۱- امام بخارى در دوران کودکى پدرش را از دست داد و ىتىم شد، گوىا ارتباط عمىقى بىن زندگانى او و پىغمبر اسلام حضرت محمد صلى الله علىه و آله و سلم  برقرار بوده است.

اىن نکته اىن پىام را در پى دارد، که در مىان ىتىمان و طبقات نىازمند جامعه، استعدادهاى بسىار بزرگى وجود دارد که مسئولىن امور نباىد از آن غافل بمانند. بلکه مى باىد هر چه بىشتر در جهت شکوفاىى اىن استعدادها و شناساىى آنها اقدام جدى صورت گىرد و خود ىتىمان و نىازمندان را در برابر حوادث خود را به بازند و از طى مدارج کمال باز مانند.

 

مشخصات کتاب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن