مطالعات اسلامی

سال جدید هجری یادوارۀ خداجویی و فداکاری

از روزی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم پس از سالیان درازی مجاهده و مبارزه در راه اندیشۀ توحید و تصحیح باورهای نابرابر مردم، راه هجرت به سوی یثرب را در پیش گرفت، فصل نوینی در تاریخ صدر اسلام گشوده شد و گامهای استوار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ترسیم کننده نشانه های پیروزی بودند.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با تفکر و اندیشه ای عمیق به سوی یثرب که بعدها “مدینه الرسول” نام گرفت در حرکت بود، اما برای فتح جهان و پیروزی حق علیه باطل اندیشه ها داشت و این حرکت و هجرت ایشان در واقع نویدبخش تحولی بزرگ در جهان به شمار می رفت.
شاید بتوان گفت از مبارک ترین سفرهای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سفر هجرت بود، سفری فقط به خاطر خدا و دین، سفری سرشار از عشق و فداکاری و ایثار، سفری پر از نور و سرور و ایمان، سفری که توانست رمزگشای سختی ها و مهجوری باشد و جهان خسته از جور و بیداد را پر از عدل و داد کند.
بنابراین این حرکت، تنها سفری عادی نبود، بلکه جهش بس بلند به سوی افق های روشن سعادت و خیرخواهی برای جهانیان، و حرکتی در راستای رسانیدن پیام حیات‏بخش اسلام به سراسر گیتی بود.
با توجه به عنایت به جایگاه والای هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود که مبنای تاریخ مسلمانان قرار گرفت و حضرت عمر رضی الله عنه با فراست و دقت در این ماجرای بزرگ تاریخی و حرکت بزرگ و تحول آفرین در تاریخ اسلام، آن را اساس تاریخ مسلمانان قرار داد.
هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می تواند همواره برای مسلمانان چراغ راهی باشد تا در راه دین هجرت را پیشه کرده، انسان‏های خفته و غافل از حقیقت را به سوی نور و روشنایی رهنمون شوند و چراغی باشند فرا راه گم کرده راهان و نور فروزانی قرار گیرند در تاریکی های زندگی عادی و پرتو انوار تابناک‏شان تاریکی های روحی و معنوی را از جان و روان انسانها بزداید.
به راستی که این حرکت سراسر خیر و برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدارگر بود و تا قیامت می تواند به انسانها آزادگی را بیاموزد.
هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای انسان مسلمان درسهایی بس گرانمایه دارد و همان گونه که رسول گرامی صلی الله علیه وسلم به خاطر خدا و دین سختی های راه را متحمل گردید و وطن اصلی و پدری اش را ترک گفت، مسلمان نیز به خاطر آرمان های دینی و ایمانی گاهی راه هجرت را در پیش گیرد و با هجرتهای کوتاه مدت و بلند مدت به دین خدمت کند.
هجرت در راه خدا و بخاطر خدا در ساختار دینی و ابعاد درونی انسان تاثیرات ماندگار و اثرگذاری خواهد داشت و چنین حرکت میمون و خداجویانه ای بر قدر انسان افزوده، سبب ساز تحولی عمیق و بنیادین در نهاد آدمی خواهد بود.
هجرت با توجه به گسترۀ وسیع معنایی اش موارد بی‏شماری را در پی می گیرد، و یکی از انواع اثرگذار و ارزشمندش هجرت از محیط گناه به سوی تقوا و خداجویی و ترک کردن تمامی موارد معصیت است.
انسان مسلمان هرگاه از مرکب گناهان فرود آمده با توبه و ندامت راه بندگی و پرهیزگاری را در پیش گیرد، به یقین می توان گفت بر نردبان ترقی و پیشرفت گام نهاده و به بیداری و آگاهی واقعی رسیده و سر را از خواب غفلت برداشته است.
آغاز سال جدید هجری فرصتی مبارک است تا انسان حالات زندگی خویش را وارسی کرده، درس فداکاری برگیرد و برای محو عمر گذشته که در بیهودگی گذشته تاسف خورده با عزمی جدید و اراده ای مستحکم و آهنین در راه دین در تلاش و تکاپو باشد و هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به مثابه آفتابی تابان مد نظر قرار داده، درس زندگی و سرّ زندگی برای دین برگیرد.
آغاز سال جدید فرصتی است تا انسان با تفکر و اندیشه مسیر زندگی را از ناراستی به سوی صداقت، از غفلت به سوی خداباوری و دین مداری و از دنیا محوری به سوی دیانت واقعی تبدیل کند.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیز فرموده است: «المهاجر من هجر ما نهی الله عنه» (مهاجر کسی است که از منهیات دوری کند و گناهان را ترک نماید.)
بنابراین باید با چنین اندیشه ای قدر لحظه های سال جدید را دانسته با برنامه ریزی منسجم و قانونمند برای زندگی آینده در مسیر هجرت واقعی و راستین گام برداریم تا بتوانیم از عمر زودگذر استفاده بهینه ببریم و به سعادت و نیکبختی برسیم.
هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می تواند همواره برای مسلمانان چراغ راهی باشد تا در راه دین هجرت را پیشه کرده، انسان‏های خفته و غافل از حقیقت را به سوی نور و روشنایی رهنمون شوند و چراغی باشند فرا راه گم کرده راهان و نور فروزانی قرار گیرند در تاریکی های زندگی عادی و پرتو انوار تابناک‏شان تاریکی های روحی و معنوی را از جان و روان انسانها بزداید.
به راستی که این حرکت سراسر خیر و برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدارگر بود و تا قیامت می تواند به انسانها آزادگی را بیاموزد.
هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای انسان مسلمان درسهایی بس گرانمایه دارد و همان گونه که رسول گرامی صلی الله علیه وسلم به خاطر خدا و دین سختی های راه را متحمل گردید و وطن اصلی و پدری اش را ترک گفت، مسلمان نیز به خاطر آرمان های دینی و ایمانی گاهی راه هجرت را در پیش گیرد و با هجرتهای کوتاه مدت و بلند مدت به دین خدمت کند.
هجرت در راه خدا و بخاطر خدا در ساختار دینی و ابعاد درونی انسان تاثیرات ماندگار و اثرگذاری خواهد داشت و چنین حرکت میمون و خداجویانه ای بر قدر انسان افزوده، سبب ساز تحولی عمیق و بنیادین در نهاد آدمی خواهد بود.
هجرت با توجه به گسترۀ وسیع معنایی اش موارد بی‏شماری را در پی می گیرد، و یکی از انواع اثرگذار و ارزشمندش هجرت از محیط گناه به سوی تقوا و خداجویی و ترک کردن تمامی موارد معصیت است.
انسان مسلمان هرگاه از مرکب گناهان فرود آمده با توبه و ندامت راه بندگی و پرهیزگاری را در پیش گیرد، به یقین می توان گفت بر نردبان ترقی و پیشرفت گام نهاده و به بیداری و آگاهی واقعی رسیده و سر را از خواب غفلت برداشته است.
آغاز سال جدید هجری فرصتی مبارک است تا انسان حالات زندگی خویش را وارسی کرده، درس فداکاری برگیرد و برای محو عمر گذشته که در بیهودگی گذشته تاسف خورده با عزمی جدید و اراده ای مستحکم و آهنین در راه دین در تلاش و تکاپو باشد و هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به مثابه آفتابی تابان مد نظر قرار داده، درس زندگی و سرّ زندگی برای دین برگیرد.
هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می تواند همواره برای مسلمانان چراغ راهی باشد تا در راه دین هجرت را پیشه کرده، انسان‏های خفته و غافل از حقیقت را به سوی نور و روشنایی رهنمون شوند و چراغی باشند فرا راه گم کرده راهان و نور فروزانی قرار گیرند در تاریکی های زندگی عادی و پرتو انوار تابناک‏شان تاریکی های روحی و معنوی را از جان و روان انسانها بزداید.
به راستی که این حرکت سراسر خیر و برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدارگر بود و تا قیامت می تواند به انسانها آزادگی را بیاموزد.
آغاز سال جدید فرصتی است تا انسان با تفکر و اندیشه مسیر زندگی را از ناراستی به سوی صداقت، از غفلت به سوی خداباوری و دین مداری و از دنیا محوری به سوی دیانت واقعی تبدیل کند.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیز فرموده است: «المهاجر من هجر ما نهی الله عنه» (مهاجر کسی است که از منهیات دوری کند و گناهان را ترک نماید.)
بنابراین باید با چنین اندیشه ای قدر لحظه های سال جدید را دانسته با برنامه ریزی منسجم و قانونمند برای زندگی آینده در مسیر هجرت واقعی و راستین گام برداریم تا بتوانیم از عمر زودگذر استفاده بهینه ببریم و به سعادت و نیکبختی برسیم.
هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می تواند همواره برای مسلمانان چراغ راهی باشد تا در راه دین هجرت را پیشه کرده، انسان‏های خفته و غافل از حقیقت را به سوی نور و روشنایی رهنمون شوند و چراغی باشند فرا راه گم کرده راهان و نور فروزانی قرار گیرند در تاریکی های زندگی عادی و پرتو انوار تابناک‏شان تاریکی های روحی و معنوی را از جان و روان انسانها بزداید.
به راستی که این حرکت سراسر خیر و برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدارگر بود و تا قیامت می تواند به انسانها آزادگی را بیاموزد.هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برای انسان مسلمان درسهایی بس گرانمایه دارد و همان گونه که رسول گرامی صلی الله علیه وسلم به خاطر خدا و دین سختی های راه را متحمل گردید و وطن اصلی و پدری اش را ترک گفت، مسلمان نیز به خاطر آرمان های دینی و ایمانی گاهی راه هجرت را در پیش گیرد و با هجرتهای کوتاه مدت و بلند مدت به دین خدمت کند.
هجرت در راه خدا و بخاطر خدا در ساختار دینی و ابعاد درونی انسان تاثیرات ماندگار و اثرگذاری خواهد داشت و چنین حرکت میمون و خداجویانه ای بر قدر انسان افزوده، سبب ساز تحولی عمیق و بنیادین در نهاد آدمی خواهد بود.
هجرت با توجه به گسترۀ وسیع معنایی اش موارد بی‏شماری را در پی می گیرد، و یکی از انواع اثرگذار و ارزشمندش هجرت از محیط گناه به سوی تقوا و خداجویی و ترک کردن تمامی موارد معصیت است.
انسان مسلمان هرگاه از مرکب گناهان فرود آمده با توبه و ندامت راه بندگی و پرهیزگاری را در پیش گیرد، به یقین می توان گفت بر نردبان ترقی و پیشرفت گام نهاده و به بیداری و آگاهی واقعی رسیده و سر را از خواب غفلت برداشته است.
آغاز سال جدید هجری فرصتی مبارک است تا انسان حالات زندگی خویش را وارسی کرده، درس فداکاری برگیرد و برای محو عمر گذشته که در بیهودگی گذشته تاسف خورده با عزمی جدید و اراده ای مستحکم و آهنین در راه دین در تلاش و تکاپو باشد و هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به مثابه آفتابی تابان مد نظر قرار داده، درس زندگی و سرّ زندگی برای دین برگیرد.انسان مسلمان هرگاه از مرکب گناهان فرود آمده با توبه و ندامت راه بندگی و پرهیزگاری را در پیش گیرد، به یقین می توان گفت بر نردبان ترقی و پیشرفت گام نهاده و به بیداری و آگاهی واقعی رسیده و سر را از خواب غفلت برداشته است.
آغاز سال جدید هجری فرصتی مبارک است تا انسان حالات زندگی خویش را وارسی کرده، درس فداکاری برگیرد و برای محو عمر گذشته که در بیهودگی گذشته تاسف خورده با عزمی جدید و اراده ای مستحکم و آهنین در راه دین در تلاش و تکاپو باشد و هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به مثابه آفتابی تابان مد نظر قرار داده، درس زندگی و سرّ زندگی برای دین برگیرد.
هجرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می تواند همواره برای مسلمانان چراغ راهی باشد تا در راه دین هجرت را پیشه کرده، انسان‏های خفته و غافل از حقیقت را به سوی نور و روشنایی رهنمون شوند و چراغی باشند فرا راه گم کرده راهان و نور فروزانی قرار گیرند در تاریکی های زندگی عادی و پرتو انوار تابناک‏شان تاریکی های روحی و معنوی را از جان و روان انسانها بزداید.
به راستی که این حرکت سراسر خیر و برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدارگر بود و تا قیامت می تواند به انسانها آزادگی را بیاموزد.
آغاز سال جدید فرصتی است تا انسان با تفکر و اندیشه مسیر زندگی را از ناراستی به سوی صداقت، از غفلت به سوی خداباوری و دین مداری و از دنیا محوری به سوی دیانت واقعی تبدیل کند.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیز فرموده است: «المهاجر من هجر ما نهی الله عنه» (مهاجر کسی است که از منهیات دوری کند و گناهان را ترک نماید.)
بنابراین باید با چنین اندیشه ای قدر لحظه های سال جدید را دانسته با برنامه ریزی منسجم و قانونمند برای زندگی آینده در مسیر هجرت واقعی و راستین گام برداریم تا بتوانیم از عمر زودگذر استفاده بهینه ببریم و به سعادت و نیکبختی برسیم.
نمایش بیشتر

عبداللطیف نارویی

*استاد دارالعلوم زاهدان *نویسنده *مترجم *محقق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + دوازده =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن