رسول الله صلی الله علیه وسلم

شناسنامه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم

بسم الله الرحمن الرحیم

شناسنامه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم

نام :

محمد، احمد،ماحی، حاشر وعاقب.

کنیت:

 ابوالقاسم و ابوابراهیم.

لقب:

 مصطفی و صادق الأمین.

تاریخ تولد:

 روز دوشنبه دوازدهم  ویا هیجدهم ربیع الأول ؛عام الفیل.

محل تولد :

عربستان سعودی شهر مکه مکرمه.

نام پدر:

 عبدالله پسر عبدالمطلب .

نام پدر بزرگ:

عبدالمطلب (شیبه) .

نام مادر:

 آمنه دختر وهب.

سلسله نسب پدر:

محمد پسرعبدالله پسر عبدالمطلب پسرهاشم پسر عبدمناف پسر

 قُصی کِلاب پسر مُره کعب پسر لُؤیّ پسر غالب پسر فِهر پسر

 مالک پسر النّضر پسر کنانه پسر خزیمه پسر مُدرکه پسر الیاس

 پسر مُضر پسر نزار پسر معد پسر عدنان.

سلسله نسب مادر:

آمنه دختروهب پسر عبدمناف پسرزهره پسر کلاب پسر مُره کعب

 پسر لُؤیّ پسر غالب پسر فِهر پسر مالک پسر النّضر پسر کنانه

پسر خزیمه پسر مُدرکه پسر الیاس پسر مُضر پسر نزار پسر معد

پسر عدنان.

دایه زمان تولد:

الشفاء مادر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه.

حاضنه ( زنی که از ایشان نگه داری نمود) :

ام ایمن دختر ثعلبه رضی الله عنها.

نام مادران رضاعی:

۱= ثویبه کنیزابولهب.

۲ = حلیمه سعدیه خانم ابوکبشه حارث پسر عبدالعزی.

نام پدر رضاعی:

ابوکبشه حارث پسرعبدالعزی پسر رفاعه شوهرحلیمه.

نام برادران و خواهران رضاعی:

۱ = عبدالله پسر حارث.

۲ = أنیسه دختر حارث .

۳ = حذافه (شیماء) دختر حارث.

محل بعثت:

عربستان سعودی شهر مکه مکرمه غار حراء.

زمان بعثت :

سال چهل یک بعد از عام الفیل.

مدت اقامت درمکه :

پنجاه وسه سال (چهل قبل از نبوت وسیزده سال بعد از نبوت).

تاریخ هجرت:

 دوازدهم ربیع الأول سال چهاردهم بعثت.

مدت اقامت در مدینه منوّره :

ده سال.

مدت عُمر:

 شصت وسه سال .

زمان وفات :

 دوشنبه دوازدهم ربیع الأول سال یازدهم هجری.

محل وفات :

 عربستان سعودی مدینه منّوره .

محل دفن :

 خانه عایشه رضی الله عنها در مدینه منّوره.

تعداد عُمرِها :

 قبل از نبوت وقبل از هجرت عُمرهای متعددی انجام داده اند

ولی بعد از هجرت چهار بار.

تعداد حج ها :

حج ها متعددی قبل و بعد از نبوت در مکه انجام داده اند ولی بعد

از هجرت یک حج که به حجه الوداع معروف است.

نام عموها :

 ۱ = حارث پسر عبدالمطلب .

 ۲ = زبیر پسر عبدالمطلب.

 ۳ = حمزه پسر عبدالمطلب .

 ۴ = ضرار پسر عبدالمطلب .

 ۵ = ابوطالب (عبدمناف) پسر عبدالمطلب .

 ۶ =أبولهب (عبدالعزی) پسر عبدالمطلب .

  ۷ =المقوم (عبدالکعبه) پسر عبدالمطلب .

 ۸ = حجل (المغیره) پسر عبدالمطلب .

  ۹ = غیداق (نوفل) پسر عبدالمطلب .

نام عمّه ها :

 ۱ = أروی دخترعبدالمطلب .

۲ = برّه  دخترعبدالمطلب .

۳ = أمیمه دخترعبدالمطلب .

 ۴ = صفیّه دخترعبدالمطلب .

 ۵ = عاتکه دخترعبدالمطلب .

 ۶ = أم حکیم (بیضاء) دخترعبدالمطلب .

نام همسران رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:

۱ = خدیجه دختر خویلد رضی الله عنها.

۲ = عایشه دختر ابوبکر صدیق  رضی الله عنهما.

۳ = حفصه دختر عمرفاروق رضی الله عنهما .

۴ = زینب دختر جحش رضی الله عنها.

۵ = ام حبیبه (رمله) دختر ابوسفیان رضی الله عنهما.

۶ = ام سلمه (هند) دختر أبوامیّه رضی الله عنها .

۷ = صفیّه دختر حیّی رضی الله عنها .

۸ = زینب دختر خزیمه رضی الله عنها.

۹ = سوده دختر زمعه رضی الله عنها.

۱۰ = جویریه دخترحارث بن أبی ضرار رضی الله عنها.

۱۱ = میمونه دخترحارث بن حزن رضی الله عنها .

زنانی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

 با آنهاعقد نکاح بسته ولی عروسی نکرده اند :

۱ = اسماء دختر نعمان کندی.

۲ = أُمیمه دختر نعمان پسر شرحبیل.

پسران رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:

۱ = قاسم فرزند خدیجه رضی الله عنهما.

۲ = عبدالله فرزند خدیجه رضی الله عنهما .

۳ = طیّب فرزند خدیجه رضی الله عنهما.

۴ = طاهر فرزند خدیجه رضی الله عنهما.

۵ = ابراهیم فرزند ماریه قبطیه رضی الله عنهما.

بعضی علماء بر این نظریه اند که (طیّب و طاهر) دولقب

(عبد الله) اند.

دختران رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :

۱ = رقیه خانم عثمان پسر عفان رضی الله عنهما.

 ۲ = زینب خانم ابوالعاص (قاسم) پسر ربیع رضی الله عنهما.

۳ = أم کلثوم خانم عثمان پسر عفان رضی الله عنهما.

 ۴ = فاطمه خانم علی پسر ابوطالب رضی الله عنهما.

پدر خانمهای رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :

۱ = خویلد پدر خدیجه رضی الله عنها.

۲ = ابوبکر صدیق پدر عایشه صدیق رضی الله عنهما .

۳ = عمر پدر حفصه رضی الله عنهما .

۴ = جحش پدر زینب رضی الله عنها.

۵ = ابوسفیان پدر ام حبیبه (رمله ) رضی الله عنهما.

۶ = أبوامیّه پدر ام سلمه رضی الله عنها.

۷ = حُیّی پدر صَفیّه رضی الله عنها .

۸ = خزیمه پدر زینب رضی الله عنها.

۹ = زمعه پدر سوده رضی الله عنها.

۱۰ = حارث بن أبی ضرار پدر جُویریه رضی الله عنها.

۱۱ = حارث بن حزن پدر مَیمونه رضی الله عنها .

دامادهای رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :

۱ = ابوالعاص (قاسم) پسر ربیع رضی الله عنه .

 ۲ = عثمان پسر عفان رضی الله عنه .

۳ = علی پسر ابوطالب رضی الله عنه .

نوه های رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :

۱ = علی پسر ابوالعاص رضی الله عنهما که مادرش زینب

رضی الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده

است  .

۲ = أمامه دختر ابوالعاص رضی الله عنهما که مادرش زینب

رضی الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده

 است  .

۳ = عبد الله پسر عثمان رضی الله عنهما که مادرش رقیه رضی

 الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده است  .

۴ = حسن پسر علی رضی الله عنهما که مادرش فاطمه رضی الله

عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده است .

۵ = حسین پسر علی رضی الله عنهما که مادرش فاطمه رضی

الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده است  .

۶ = زینب دختر علی رضی الله عنهما که مادرش فاطمه رضی

الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده است  .

۷ = أم کلثوم دختر علی رضی الله عنهما که مادرش فاطمه رضی

الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده است  .

۸ = محسن پسر علی رضی الله عنهما که مادرش فاطمه رضی

الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بوده است  .

غلامهای که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آزاد نموده اند:

۱ = زید پسر حارثه رضی الله عنه .

۲ = ثوبان پسر بجدد رضی الله عنه.

۳ = ابو کبشه (سلیم ) رضی الله عنه .

۴ = باذام رضی الله عنه.

۵ = رویفع رضی الله عنه .

۶ = قصیر رضی الله عنه.

۷ = میمون رضی الله عنه.

۸ = ابوبکره رضی الله عنه .

۹ = هرمز رضی الله عنه.

۱۰ = ابوصفیه (عبید) رضی الله عنه.

۱۱ = ابوسلمی رضی الله عنه.

۱۲ = ابوأنَسَه رضی الله عنه.

۱۳ = صالح رضی الله عنه.

۱۴ = شقران رضی الله عنه.

۱۵ = رباح رضی الله عنه.

۱۶ = أسود نوبی رضی الله عنه.

۱۷ = یسارالراعی رضی الله عنه.

۱۸ = ابورافع (اسلم) رضی الله عنه.

۱۹ = ابولهثه رضی الله عنه.

۲۰ = فُضاله یمانی رضی الله عنه.

۲۱ = رافع رضی الله عنه.

۲۲ = مِدعم رضی الله عنه.

۲۳ = کِرکِره رضی الله عنه .

۲۴ = زید پدر بزرگ هلال بن یسار رضی الله عنه.

۲۵ = عبیده پسر طهمان رضی الله عنه.

۲۶ = مأبور قبطی رضی الله عنه .

۲۷ = واقد رضی الله عنه .

۲۸ = ابو واقد رضی الله عنه.

۲۹ = هشام رضی الله عنه.

۳۰ = ابوضمیره رضی الله عنه .

۳۱ = حُنین رضی الله عنه .

۳۲ = ابوعَسِیب (احمر) رضی الله عنه .

۳۳ = ابوعبیده رضی الله عنه.

۳۴ = سفینه رضی الله عنه.

۳۵ = سلمان فارسی رضی الله عنه.

۳۶ = ایمن پسر ام ایمن رضی الله عنه.

۳۷ = افلح رضی الله عنه.

۳۸ = سابق رضی الله عنه.

۳۹ = سالم رضی الله عنه .

۴۰ = زید بن بولا رضی الله عنه.

۴۱ = سعید رضی الله عنه.

۴۲ = ضمیره پسر ابوضمیره رضی الله عنه.

۴۳ = عبیدالله پسر اسلم رضی الله عنه.

۴۵ = نافع رضی الله عنه.

۴۶ = نبیل رضی الله عنه .

۴۷ = وَردان رضی الله عنه.

۴۸ = ابوأئیله رضی الله عنه.

۴۹ = ابو الحمراء رضی الله عنه.

کنیزانی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم با آنها همبستری می کردند:

۱ = ماریه قبطیه مادر ابراهیم رضی الله عنها.

۲ = ریحانه قرظیه رضی الله عنها .

کنیزانی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد نموده اند:

۱ = سلمی مادر نافع رضی الله عنها.

۲ = ام ایمن مادر اسماه پسر زید رضی الله عنها.

۳ = میمونه دختر سعدیه رضی الله عنها.

۴ = خضره رضی الله عنها.

۵ = رِضوی رضی الله عنها.

۶ = أُمیمه رضی الله عنها.

۷ = ام ضمیره رضی الله عنها.

۸ شیرین خواهرماریه همسر حسان بن ثابت رضی الله عنهما.

۹ = ام عباس رضی الله عنها .

کاتبان وحی و منشیان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :

۱ = أبوبکر صدیق رضی الله عنه .

۲ = عمر فاروق رضی الله عنه .

۳ = عثمان پسر عفان رضی الله عنه .

۴ = علی پسر ابوطالب رضی الله عنه .

۵ = خالد پسر سعید رضی الله عنه .

۶ = أبی پسر کعب رضی الله عنه .

۷ = حنظله پسر ربیع رضی الله عنه .

۸ = یزید پسرابوسفیان رضی الله عنهما .

۹ = معاویه پسر ابوسفیان رضی الله عنهما .

۱۰ = زید پسر ثابت رضی الله عنه .

۱۱ = محمد پسر سلمه رضی الله عنه.

۱۲ = زبیر پسر عوام رضی الله عنه .

۱۳ = ارقم پسر ابو ارقم رضی الله عنه .

۱۴ = ابان پسر سعید پسر عاص رضی الله عنه.

۱۵ = ثابت پسر قیس رضی الله عنه.

۱۶ = خالد پسر ولید رضی الله عنه.

۱۷ = عبد الله پسر ارقم رضی الله عنه .

۱۸ = عبد الله پسر زید بن عبد ربه رضی الله عنه .

۱۹ = علاء پسرعتبه رضی الله عنه .

۲۰ = مغیره پسر شعبه رضی الله عنه .

۲۱ = سجل رضی الله عنه.

۲۲ = شرحبیل پسر حسنه رضی الله عنه.

مؤذنانی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تعیین نموده بودند: 

۱ = بلال حبشی رضی الله عنه مؤذن مسجدالنبی در مدینه منوره.

۲ = ابن ام مکتوم رضی الله عنه که نامش عبد الله بن قیس

است مؤذن مسجدالنبی در مدینه منوره.

۳ = ابو محذوره رضی الله عنه مؤذن مسجد الحرام در مکه

 مکرمه.

۴ = سعد القرظ رضی الله عنه مؤذن مسجد قباء در اطراف

مدینه منوره .

غزوات رسو الله صلی الله علیه وآله وسلم: 

۱ = غزوه أبواء (ودّان) .

۲ = غزوه بواط .

۳ = غزوه عشیره (عسیره).

۴ = غزوه بدر اولی.

۵ = غزوه بدر کبری.

۶ = غزوه بنی سلیم.

۷ = غزوه ذات السویق .

۸ = غزوه ذی أمر(غزوه غطفان).

۹ = غزوه نجران .

۱۰ = غزوه أحد.

۱۱ = غزوه حمراء الأسد.

۱۲ = غزوه ذات الرقاع.

۱۳ = غزوه بدرالآخره.

۱۴ = غزوه دومه الجندل .

۱۵ = غزوه خندق (أحزاب).

۱۶ = غزوه بنی قریظه .

۱۷ = غزوه بنی لحیان .

۱۸ = غزوه ذی قرد .

۱۹ = غزوه بنی مصطلق .

۲۰ = غزوه حدیبیه.

۲۱ = غزوه خیبر.

۲۲ = غزوه فتح مکه .

۲۳ = غزوه حنین (هوازن).

۲۴ = غزوه طائف .

۲۵ = غزوه تبوک .

واقعه های شق صدر:

۱ = دوران کودکی .

۲ = سال دهم بعثت قبل از اسراء و معراج.

واقعه اسراء و معراج :

شب بیست هفتم رجب سال دهم نبوّت .

مشهورتین معجزات:

۱ = قرآن .

۲ = شگاف دادن ماه .

۳ = برکت در غذاها .

۴ = بیرون آمدن آب از میان انگشتان.

تمام مطالب فوق از کتابهای:

 ۱ = البدایه و النهایه ابن کثیر.

۲ = جوامع السیره النبویه ابن حزم .

۳= غایه المأمول سلطان العلماء.

 گرفته شده است .

برچسب ها
نمایش بیشتر

مدیر سایت

پورتال اسلامی تبیین

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =

دکمه بازگشت به بالا
بستن