اجتماعیمقالات

نقش زن در تعلیم و تعلم ودعوت وتبلیغ

نقش زن در تعلیم و تعلم ودعوت وتبلیغ

مقدمه:
امروزه از گوشه وکنار جهان شنیده می شود که اسلام گرایی مانند موجی خروشان تمام عالم بویژه ممالک اسلامی رافرا گرفته است .
این موج خروشان پدیده ی تصادفی نیست که بطور ناگهانی بوجود آمده باشد.بلکه نتیجه ی مجاهدتها ومبارزات مسلمانانی است
که به پا خواسته وبا تلاشی خستگی نا پذیر در جهت احیای تفکر اصیل اسلامی به مبارزه برخواسته اند .این نکته را باید مد نظر داشت
که این همه مجاهدتها ومبارزات وحضور این مردان مجاهد در عرصه ی جهاد حق علیه باطل نتیجه ی سعی وتلاش وتربیت مادرانی پاک دامن
وبا عفت است، براستی که مادر مجاهد فرزند مجاهدی را تربیت می کند ، هر زن مسلمان باید خود را مسؤل و موظف بر آماده سازی
وتربیت نسلی مؤمن که کلیه ی جوانب زندگیش اسلامی بوده وعقیده وایمان راسخ به اسلام داشته باشد، بداند.باید سعی
در آماده ساختن زیربنای دعوت اسلامی نمود.اما آیا آماده ساختن این زیر بنا ومحکم کردن پایه ی دعوت اسلامی وپرورش دادن نسلی مؤمن
ومجاهد کار هر زن ویامادراست؟یاآن که لازمه ی آن چیز دیگری است؟ این مسلّم است که رسیدن به یک چنین مقامی ومسؤل بودن
در قبال پرورش نسلی مؤمن از عهده ی هر کسی بر نمی آید، اینها در صورتی در قلب یک زن فوّاره خواهد زد که خود او نیز
طعم شیرین مؤمن بودن را چشیده باشد و در صدد بر آید تا دیگران را نیز از این پرتوی انوار الهی بهرمند سازد
ولازمه ی همه ی این صفات برخورداری ازگوهر وسرمایه علم وآگاهی از ارزشهایی اسلامی وهدایت الهی است.

اساس دعوت وتبلیغ بر پایه تعلیم وتعلم استوار است
در سورۀمبارکه علق می خوانیم (( إقرأ باسم ربک الذی خلق ))واوّلین سوره ای است که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد
وبر همگان واضح وآشکار است .که رسول(ص) شخصی اٌمی وناخوان بودند، این بود که خداوند متعال (ج)قبل از ابلاغ رسالتش
او را از جانب خویش تعلیم دادند وبعد ازتعلیم ،به وی امر نمودند: ((بلّغ ما اٌنزل إلیک..))پس واضح است؛ که لازمه ی هر تبلیغ وابلاغی
برخورداری از علم ودانش است. واین جای تأمل دارد که چرااسلام با لفظ إقرأ درخشیدن بخود گرفت؟ این دستور دو پیام را دربر دارد:
۱٫قرین وهمراه بودن دین اسلام با علم؛
۲٫تعلیم آن به دیگران .
پس اسلام دین علم، پیشرفت، یاد دادن، یاد گرفتن، ذوب شدن .نوردادن است.این همه بیانگر جایگاه علم ودانش وتوجه وعنایت ویژه به علم ودانش است. پس می طلبد که هر زن ومرد مسلمان از این نعمت خدادادی بهره ی کافی ببرند.

مسؤلیت زن چیست؟
برای ترویج علم ودانش زنان نیز در کنار مردان مسؤلند تا احکام ومسایل ضروری دین یاد گرفته وبه دیگران تعلیم دهند.
همچنان که زنان مسؤل عبادات واعمال خود می باشند.لذا؛از نظر اسلام نیز در عرصه ی اجتماعی ،دعوت وفراخوانی
دیگران به خیر و نیکی وامر به معروف و نهی از منکر وتشویق دیگران به فضایل و پرهیز از رذایل مسؤلند.
قرآن به صراحت به مسؤلیت زنان اشاره نموده وآنان را هم دوش با مردان مسؤل گردانیده است.(( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر…)) (توبه:۷۱)
زنان در زمینه ی مسؤلیت به طور کلی چیزی را از مردان کم ندارند.ومنزلت وپاداش آنان نزد خداوند در گرو اطاعت از اوامر وپرهیز از نواهی اوست (( ومن یعمل من الصالحات من ذکر أو اٌنثی وهم مؤمن فاولئک یدخلون الجنه….)) (نساء:۱۲۴)
همچنین اسلام این را نمی پذیرد ،که زنان به این دلیل که توانایی مردان برای تحمل مشکلات از ایشان بیشتر است
و یا اینکه زنان به گونه ای هستند که شرایطشان اجازه نمی دهد که به این مسؤلیت عمل کنند.همه ی مسؤلیت ها را بر مردان واجب کرده اند
بلکه زنان نیز از محدوده ی عمل خاص به خویش بر خوردارند وغیر از راه قیام هردوی آنها به مسؤلیت های خویش، زندگی سروسامان نخواهد گرفت.درواقع هرگاه یکی یا هردوی آنها در ادای مسؤلیت های محوله کوتاهی نمایند .زندگی از مسیر صحیح خود منحرف می گردد.
بنابر این لازم است مادران وخواهران ودختران ما با مسؤلیتهایی که خداوند بر دوش ایشان نهاده است آگاهی پیدا کنند.

جذبه دینی زنان
فراگیری،وعمل به احکام دین وآموزش آن به دیگران رسالت هر مرد وزن مسلمان است .زیرا: مطالعه زندگی مسلمانان صدر اول اسلام
نشان می دهد که بسیاری از بانوان فداکاریهای ارزنده ای را برای فراگیری تبلیغ وگسترش احکام و شریعت اسلام از خود نشان داده اند .
تاریخ گواهی می دهد اولین شخصی که دعوت پیامبر گرامی اسلام(ص) را پذیرفت زن بود ((خدیجه ،رض)) وهمچنین اولین شخصی
که در راه دین شهید شدند نیز زن بود((سمیه\ رض)).و بر همگان واضح است که حضرت عمر(رض) توسط خواهرش فاطمه(رض)
به آغوش اسلام در آمدند.ودر کتب سیره وتاریخ آمده،زمانی که مسلمانان به منظور حفظ و حراست از دین وآیین خویش هجرت
از مکه به مدینه را آغاز نمودند زنان نیز دوشادوش مردان هجرت نمودند.بانوان صدر اسلام،در جهاد علیه کفار ومشرکین
نیز شرکت می جستند و در جهت سر بلندی واعتلای اسلام فرزندان و همسران خود را با کمال میل به جهاد می فرستادند
وخود در میدان جهاد شرکت می کردند وزخمیها را مداوا می نمودند.امّا امروز چه شده است!آیا زنان مسلمان امروزی مدعی اسلام نیستند؟
اگر پاسخ مثبت است ،پس چرا دیده می شود بعضی از خواهران،مادران ودختران مسلمان برای یادگیری دستورات دین اسلام
وعمل وآموزش واشاعه ی آن حرکت جدی نمی کنند.
زن ومسألۀ تعلیم وتعلم:
چه بسا مشاهده می شود که مادران وزنان مسلمان نسبت به فراگیری ویادگیری احکام دین بی توجه اند ونسبت به آن
هیچ گونه تلاش وکوششی نمی کنند.فلذا؛زنان ومادران ما این را باید بدانند که هر زن در خانه به عنوان مربی ومعلم در خانواده است.
ویک مربی ومعلم باید نسبت به حقوق فرزندان وشوهر آگاهی کامل داشته باشد ،لذا این آگاهی ورعایت حقوق میسر نمی شود
مگر اینکه نسبت به آنها علم داشته باشد .وقتی که اسمی از زن خانه دار گرفته می شود عموماً در اذهان بعضی بی سوادی آن
جلوه گر می شود .چون کاری جز پخت وپزوشت وشو ورسیدن به امور خانه ندارد.امّااگر زنان زندگی را فقط به این صورت خلاصه کنند
وصرف نمایند،طولی نخواهد کشید که رفته رفته از گوهر حقیقت دور خواهند افتاد واین چیزی است که متأسفانه امروز ه دامن گیر اکثر واغلب زنان شده.پس برای حل این مشکل چه تدبیری باید اندیشید؟
زنان امروزی بیکار در خانه نشته اند یا مشغول لهو ولعب ویا در بازارها سرگرداننددر حالیکه از آموزه های اولیه دین اسلام و عقیده ی اسلامی
واحکام نماز وروزه ی خود وقرآن کاملاً بی خبرند وچنان به خود مشغولند که گویا در این زمینه هیچ کمبودی ندارند امّا براستی باید فکری کرد.

هدف از تأسیس مدارس دینی برای خواهران چیست؟
بله امروزه به فضل واحسان خداوند متعال وتلاش وجدیت علمای دلسوز وروشنفکر نسبت به تعلیم خواهران اقدام نموده اند
ومدارس دینی در شهرها وروستاها جهت آموزش خواهران دایر کرده اند ،بنابراین قاعده و اصل: ((واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراءحجاب…)) (احزاب.۵۳ )
وهدف ازدایر کردن آن آشنایی خواهران ،زنان از مسایل شرعی دین ،وتعلیم احکام ،وفراگیری قرآن کریم است.وهر سا له مشاهده می شود
که از آن عده ی کثیری فارغ التحصیل می شوند.این حرکت وفعالیت نقش بسزایی در بهبود وضع جامعه گذاشته است.حداقل زنان بسیاری
از مسایل خود آگاهی پیدا خواهند کرد وخواهرانی که در این حیطه حرکت می کنند امید می رود برای بهبودی ناهنجار جامعه تلاش نمایند
وجامعه رابه سوی ترقی سوق دهند،یا اینکه خود وموقعیت خود را در اجتماع تثبیت کنند.وبه حقوق اجتماعی خویش پی ببرند.
از اینجا می توان گفت که تعلیم وتعلم زنان نقش مؤثری در دعوت وتبلیغ دارد.علامه مفتی، محمد تقی عثمانی(مدظله)درمورد زن می گوید:((نقشی که زنان در باسازی و تربیت ملتها دارند نیاز به توضیح وتشریع ندارد.زیرا؛ دامن مادر نخستین مدرسه ومرکز تربیت است ،آری دامان مادر چنان مدرسه ای است که درس آن از نقش روی سنگ نیز دوام بیشتری داردوتمام عمر فراموش نمی شود.اینجاست که دین اسلام همانگونه که به اصلاح دینی آقایان توجه نموده است،اصلاح دینی خانمها رانیزمورد تأکید قرار داده است .در آیات وروایات زنان مانند مردان مورد خطاب خداوند ورسول الله(ص)قرارگرفته اند.رسول الله(ص)در سخنرانیها وخطابه های عمومی خود همواره زنان ومردان را یکسان مورد خطاب قرارداده اند.))
فلذا؛رسول الله«ص»در حدیثی می فرمایند:((الدنیا متاعٌ وخیر متاعها المرأه الصالحه)) دنیا اسبابی است وبهترین اسبابش زن نیکوکار است.
زن از دیدگاه غرب وغرب گرایان چه بسا مشاهده می شود که بسیاری از بانوان اسلام در جوامع امروزی در شیوه ی آرایش وطرز لباس پوشیدن از زنان غیر مسلمان پیروی می کنند ودر محافل ومجالس خود انواع واقسام عادتها ورفتارهای زشت وافعال قبیح که در خور وشأن
یک زن مسلمان نیست انجام می دهند.همه ی این بی بند وباریها ورویدادهای ناگوار وشکستن حرمتها،بی حجابی ها ومدپرستی ها
نشأت گرفته ازتهاجم گسترده ی فرهنگ غرب بر سر زمین مسلمانان است،چون مسلمان به عنوان یک مسلمان هویت خود را
از دست داده است.زنان بدون روسری وبا صورتی باز وبا لباسهای باصطلاح مد جدید«کوتاه»خود را از قید وبند هر گونه سترو پوشش آزاد نموده
گویا که حجاب وپوشش اسلامی مانع پیشرفت وترقی انسانی است.وکسرشأن در آزادی خویش می دانند،در حالیکه اسلام وشرع مقدس
حجاب یک زن را مانع آزادی نمی داند واو می تواند با پوشش کامل در میادین مختلف ایفای نقش کند ،درعرصه های اجتماعی شرکت نماید.
وهویت وشخصیت خویش رابطور صحیح جلوه نماید.امّا از نظرغرب گرایان زن همانند کالایی است تا زمانی نو وخوشایندومرغوب است
مورد استفاده قرار می گیرد،همینکه کهنه وفرسوده شد از نظر می افتد.امّا اسلام به زن منزلتی داده که فراموش نشدنی است
«هنّ لباس لّکم وأنتم لباس لّهن….» (بقره.۱۸۷) یعنی؛ آنها(زنان)لباس برای شما وشما لباس برای آنها(مردان).
زیرا: زن ومرد در کنار هم بودن کامل می شوند.پس ای خواهران ومادران آگاه باشید گول وفریب غرب رانخوریدکه ارزش خویش
رابه بهای کم نفروشید.بیاییددر زیر سایه اسلام طعم زندگی واقعی را بچشید.

« والسلام»

شمسی غمشادزهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع ومأخذ:
۱-اسلام آیین زندگی،ص.۳۳۹-۳۳۵
۲- هدیه ای به خواهران،ج.۱
۳- دعوت اسلامی،مقدمه

نمایش بیشتر

مصباح العلوم محمدان

صفحه رسمی مدرسه علوم دینی مصباح العلوم شهر محمدان- ایرانشهر کانال تلگرام:T.me/al_mesbah1

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن