وضوء بی‌دست

دارالافتاء اهل سنت

دارالافتاء اهل سنت


حکـم وضوء و استنجاء کسی‌ که هر دو دست او قطع شده‌اند، چیست‌؟

در مورد استنجاء اگر مرد است و همسرش موجود می‌باشد همسرش او را استنجا دهد و اگر زن است و شوهرش موجود می‌باشد شوهرش او را استنجاء دهد در غیر اینصورت ایشان معاف هستند.

و فی الهندیه‌:

«الرجل‌ الـمریض ‌إذا لم یکن‌ له امرأ‌ه ولا أمه وله ابن ‌أو أخ‌ وهو لا یقدر علی‌ الوضوء فأ‌نه یوضیه ابنه‌ أو أخوه غیر الاستنجا‌ء فا‌نه لا یمس فرجه وسقط عنه الاستنجا‌ء ‌کذا فی ‌الـمحیط‌.

الـمرأه الـمریضه إذ لم یکن لها زوج‌ وعجزت عن الوضوء ولها ابنه أو أخت توضیها ویسقط عنها الاستنجا‌ء‌،‌کذا فی فتا‌وی قاضیخا‌ن»‌. [الهندیه: ۱/۴۹].

شخص مقطوع الیدین در صورتیکه برایش امکان شستن صورت و مسح سر و شستن پاها می‌باشد آنها را بشوید و در صورت امکان برای وضوء از دیگران هم کمک بگیرد، اما اگر امکان شستن و کمک ‌گرفتن از دیگران را ندارد، اعضاء سالـم را با خاک و یا دیوار به نیت تیمم مسح‌کند.

وفی التنویر:

«‌مقطوع‌ الیدین والرجلین إذا کا‌ن بوجهه جراحه یصلی بغیر طها‌ره ولا یتیمم ولا یعید علی ‌ا‌لاصح‌»‌.

وفی رد الـمحتا‌ر:

«(‌قوله‌: بوجهه جراحه‌) والا مسحه علی ‌التـراب إن لم یمکنه غسله‌»‌. (رد الـمحتار: ۱/۱۸۵).

جا‌ء فی رد الـمحتا‌ر فی با‌ب صـلوه الـمریض:

«(‌قوله‌: وقیل لا صلوه علیه) ‌اختا‌ره صا‌حب الدر فی متنه وشرحه فقا‌ل ‌قطعت یداه ورجلاه من ‌الـمرفق والکعب لا صـلوه علیه‌، کذا فی الکا‌فی‌. وقیل ‌ان وجد من یوضئه یأ‌مره ‌لیغسل وجهه وموضع القطع ویمسح رأسه والا وضع وجهه ورأسه فی الـماء أو یمسح وجهه وموضع القطع علی جدار فیصلی‌،‌کذا فی التتا‌رخا‌نیه‌. اه (وقوله‌: أو یمسح وجهه الخ‌) أ‌ی ‌ان لم یقدر علی‌الغسل بالـماء بناء علی انه لا جراحه فیه»‌. [رد الـمحتار باب صلواه الـمریض].


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *